మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౧౦

13 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 7 వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౯

15 చుక్కలు,  మద్యచుక్క 8 వరకు

ముగ్గులు :: ౮

15 చుక్కలు,  మద్యచుక్క 8 వరకు

ముగ్గులు :: ౭

15 చుక్కలు,  మద్యచుక్క 8  వచ్చే వరకు

Pages