మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౬

15 చుక్కలు,  మద్యచుక్క 8 వరకు

ముగ్గులు :: ౫

18 చుక్కలు, 18 వరకు సరిచుక్క

ముగ్గులు :: ౪

21 చుక్క, 1 వరకు సరిచుక్క

ముగ్గులు :: ౨

21 చుక్క, 1 వరకు సరిచుక్క

Pages