ముగ్గులు :: ౨౨

21 చుక్కలు, 5 వరుసలు 5  వచ్చే వరకు