తెలుగు కవితలు

నా కవితావాణీ – ౩

నా కనులతో నీవు లేని కలను కనని నేను
నీవు లేని కలను కలనే భావించని నాకు
ఇక నీ చూపే ఒక కలను చేసి వెళితే
నీ రూపాన్ని మరవకుండా ఉండటానికి
నేను ఇక శాశ్వత నిద్ర లోనే ఉంటాను నా చిరకాల స్వప్నమా!!!!!

నా కవితావాణీ – ౨

నీవు లేక చీకటి అయినది నా జీవితం కానీ
నీ రాక తో వెలుగు నింపు తావని ఎదురు చూస్తున్న నాకు
ఇక ఆ చేకటి నే చెలిమిని చేసి
నన్ను ఆ నిశీధి లోనే ఉంచి నాకు ఉషోదయం లేకుండా చేయకే సఖి !!!!!!!

నా కవితావాణీ – ౧

చిరుగాలి చిన్నదైన పొందే అనుభూతి గొప్పది
అలాగే నువ్వు చూసే చిరు చూపైన నేను పొందే అనుభూతి అనిర్వచనీయమయినది
నిన్ను చూస్తూ ఉన్న ప్రతి క్షణం నీ ప్రతిబింబాన్ని నా కళ్ళలో దాచుకుంటాను
కానీ నువ్వు కనుమరుగయ్యాక ఆ ప్రతిబింబం నీరుగా మారి నా చెక్కిలి ని తాకుతానంటుంది
అలా చేస్తే ఎక్కడ నీ రూపాన్ని నా కనులు మరుస్తాయోనని
వాటిని అక్కడే దాచి ఉంచి ఆ బాధను అనుభవిస్తున్నాను చెలి ………