శ్రీశ్రీ స్వయంగా పాడి వినిపించిన "మహాప్రస్థానం" కవితలు

శ్రీశ్రీ తాను రాసిన "మహాప్రస్థానం" లోని గీతాలను స్వయంగా పాడి వినిపించారు.