అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు

పధ్యం:: 

అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు 
కొంచెముందుటెల్ల కొదువకాదు 
కొండ యద్దమందు కొంచమై ఉండదా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

తాత్పర్యము: 
తగనిచోట తాము గొప్పవారమని చెప్పరాదు. కొంచెం వారైన మాత్రాన హాని లేదు. పెద్దకొండ అద్దంలో చిన్నదిగా కనిపించును కదా.