అడియాస కొలువుఁ గొలువకు

పధ్యం:: 

అడియాస కొలువుఁ గొలువకు 
గుడిమణియము సేయఁబోకు కుజనులతోడన్‌ 
విడువక కూరిమి సేయకు 
మడవినిఁదో డరయఁకొంటి నరుగకు సుమతీ!

తాత్పర్యము: 
వృథా ప్రయాస అగు సేవను చేయకుము. గుడి ధర్మకర్తృత్వమును చేయకుము. చెడ్డవారితో స్నేహము చేయకుము. అడవిలో సహాయం లేకుండా ఒంటరిగా పోకుము.