నేడు గురజాడ అప్పారావు గారి వర్దంతి

ఈ రోజు గురజాడ అప్పారావు గారు మరణించిన రోజు (నవంబర్ ౩౦)

గురజాడ అప్పారావు