ఆత్మబుద్ధి వలన నఖిలంబ తానయ్యె

పధ్యం:: 

ఆత్మబుద్ధి వలన నఖిలంబ తానయ్యె 
జీవబుద్ధి వలన జీవుడయ్యె 
మోహబుద్ధిలయము ముందర గనుగొను 
విశ్వదాభిరామ వినురమేమ!

తాత్పర్యము: 
ఆత్మ అంతా తానే అయినా జీవిస్తూ ఉండడంవల్ల వల్ల జీవుడయ్యాడు. జీవుడికి సహజమైన మోహాలు లోభాలు సహజం. వయస్సు ముదురుతన్న కొద్దీ మోహం ఎక్కువ అవుతుంది.