సంగీతానికి గాడిద, హాస్యానికి కోతి అన్నట్టు

సరసాలు ఆడేటప్పుడు, చమత్కారాలు మాట్లాడేటప్పుడు, వరసైన వారిని గురించి హాస్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు ఈ జాతీయం ప్రయోగంలో కనిపిస్తుంది. వినటానికి ఇంపుగాలేని గొంతును గాడిద గొంతుతో పోల్చిచెప్పటం, అంధవిహీనతను కోతిరూపంతో పోల్చిచెప్పటం ఓ అలవాటుగా వస్తోంది. ఈ అలవాటును ఆధారంగా చేసుకుని ఈ జాతీయం వాడుకలోకి వచ్చింది.