ఐదు వేళ్లు బలిమి హస్తంబు పనిచేయు

పధ్యం:: 

ఐదు వేళ్లు బలిమి హస్తంబు పనిచేయు 
నం దొకండు విడ్డ పొందు చెడును 
స్వీయుడొకడు విడిన జెడుకదా పనిబల్మి 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

తాత్పర్యము: 
కలసికట్టుగా ఉంటే ఎలాంటి కార్యాన్నైనా సాధించవచ్చు. అయిదు వేళ్లు కలిపితే చేయి మరింత బలంగా మారుతుంది. కుటుంబంలోను, కులం, వర్గంలోనూ, అందరూ సయోధ్యగా ఉంటేనే పనులు జరుగుతాయి.