అతిథి రాక చూచి యదలించి పడవైచి

పధ్యం:: 

అతిథి రాక చూచి యదలించి పడవైచి 
కఠిన చితులగుచు గానలేరు 
కర్మమునకు ముందు ధర్మము గానరో 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

తాత్పర్యము: 
అతిథి ఇంటికి రాగానే అతనిని అదిలించి పొమ్మని చెప్పిన కఠినచిత్తులు ధర్మమును గుర్తింపరు.ధర్మము చేసిననే కర్మములు నశించగలవు