ఫ్రెంచి వాకిట్లో తెలుగు మల్లె చెట్టు

3000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న మన తెలుగు బాషని మనం తక్కువ చేసి చూస్తున్న ఈ రోజుల్లో, పరాయి దేశం వారు మన భాషపై పెంచుకుంటున్న మమకారం చూసి మురిసిపోవలా??? లేదా మనం కూడా మన భాషను పరిరక్షించుకోవటానికి అడుగులు వేయాలా?? అన్నది అంధరూ ఆలోచించుకోవాలి.
మూలం: ఈనాడు దినపత్రిక