అల్పుడెప్పుడు పలుకు నాడంబరముగాను

పధ్యం:: 

అల్పుడెప్పుడు పలుకు నాడంబరముగాను 
సజ్జనుండు పలుకు చల్లగాను 
కంచు మోగినట్లు కనకంబు మోగునా 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

తాత్పర్యము: 
అల్పుడెప్పుడు మాట్లాడినా ఆడంబరంగానే ఉంటుంది. అదే సజ్జనుడు మాట్లాడితే చల్లగా నిరాడంబరంగా ఉంటుంది. కంగున మోగి విలువలేని ఇత్తడిలాగా అనవసరమైన హడావిడి చేసేవారు అల్పులు. శబ్దం రాకపోయినా బంగారం లాగా విలువైన వాడు సజ్జనుడు.