పరుల విత్తమందు భ్రాంతి వాసినయట్టి

పధ్యం:: 

పరుల విత్తమందు భ్రాంతి వాసినయట్టి 
పురుషుడవనిలోన పుణ్యమూర్తి 
పరుల విత్తమరయ పాపసంచితమగు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

తాత్పర్యము: 
పరుల ధనంపై ఆశ లేనివాడే పురుషుల్లో ఉత్తముడు. పరుల సొమ్ము తీసుకున్నా, అది పాపంతో సంపాదించినదే అవుతుంది. అలా చేసేవాడికి ముక్తి ఉండదు.