పుట్టు పుట్టలేదే పుడమిని జనులెల్ల

పధ్యం:: 

పుట్టు పుట్టలేదే పుడమిని జనులెల్ల 
పుట్టి గిట్టలేదె పూర్వులెవరు 
పుట్టి గిట్టుటెల్ల వట్టి భ్రాంతులు సుమీ, 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమా!

తాత్పర్యము: 
పుట్టిన వారికి చావు తప్పదు. చావక బతికి ఉన్నవారు ఎవరూ లేరు. చావు, పుట్టుకలు భ్రాంతులు. అందుకే పుట్టుకపై ఆశతో భోగభాగ్యాలపై లాలసత్వం పెంచుకోకూడదు. చచ్చిపోతామనే భయంతో నిత్యం ఆవేదన చెందకూడదు.