వినాయక చవితి శుబాకాంక్షలు

వినాయకుడుతెలుగు వారందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

అందరూ పర్యావరణానికి అనుకూలమైన మట్టి వినాయకుడినే పూజించమని మనవి