అల్పబుద్ధివానికధికారమిచ్చిన

పధ్యం:: 

అల్పబుద్ధివానికధికారమిచ్చిన 
దొడ్డవారినెల్ల తొలగగొట్టు 
చెప్పుదినెడు కుక్క చెరకు తీపెరుగునా 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ

తాత్పర్యము: 
అల్పుడికి అధికారమిస్తే మంచివారిని పక్కనపెట్టి వంతపాడేవారిని కొలువులో చేర్చుకుంటాడు. చెప్పుతినే కుక్కకు చెరకు తీపి తెలియనట్లే చెడ్డవారికి మంచివారి విలువ తెలియదు.