పరుల దత్తమొప్పి పాలనచేసిన

పధ్యం:: 

పరుల దత్తమొప్పి పాలనచేసిన 
నిల స్వదత్తమునకు విను మడియగు 
నవని పరుల దత్త మహపరింపగ రాదు 
విశ్వధాబిరామ వినురవేమ!

తాత్పర్యము: 
పరులు ఇచ్చిన దానాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే దానివల్ల తాను ఇచ్చిన దానం కంటే రెండురెట్ల ఫలం దక్కుతుంది. పరుల సొమ్ము అపహరించడం నీచమైన పని.