పరుల మేలు చూచి పలుగాకి వలె నెప్పు

పధ్యం:: 

పరుల మేలు చూచి పలుగాకి వలె నెప్పు 
వట్టి మాటలాడు వాడధముడు 
అట్టి వాని బ్రతుకు టదియేల మంటికా 
విశ్వధాబిరామ వినురవేమ!

తాత్పర్యము: 
పరుల మేలు చూసి ఓర్చుకోలేని వాడు అధముడు. ఇతరుల శ్రేయస్సును చూసి ఆనందించాలే తప్ప అసూయపడకూడదు. అలా అసూయపడే వాళ్ల బతుకు నిష్ప్రయోజనం.