ముగ్గులు :: ౨౩

23 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 12 వచ్చే వరకు