ముగ్గులు :: ౩౨

24 చుక్కలు, 8 వరుసలు, 8 వరకు సరిచుక్క