ముగ్గులు :: ౪౦

17 చుక్కలు 3 వరుసలు, 1౩ చుక్కలు 3 వరుసలు, 9చుక్కలు 2 వరుసలు,3 చుక్కలు 2

వరుసలు