ముగ్గులు :: ౪౧

20 చుక్కలు, 6 వరుసలు, 6 వచ్చే వరకు