ముగ్గులు :: ౪౨

18 చుక్కలు, 2 వరుసలు, 2 వచ్చే వరకు