ముగ్గులు :: ౪౪

15 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 1  వచ్చే వరకు