ముగ్గులు :: ౪౬

15 చుక్కలు, 5 వరుసలు, 5 వచ్చే వరకు