ముగ్గులు :: ౫౧

16 చుక్కలు, 2 వరుసలు, 2 వచ్చే వరకు