ముగ్గులు :: ౫౪

13 చుక్కలు, 3 వరుసలు, 3 వచ్చే వరకు