ముగ్గులు :: ౫౮

 27 చుక్కలు, 3 వరుసలు, 3 వచ్చే వరకు