ఈ ఊళ్ళో పెద్దలెవరంటే తాళ్ళు (తాడిచెట్లు), దాతలెవరంటే చాకళ్ళు.