బాషాదినోత్సవం

తెలుగు వారందరికీ

తెలుగు భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

 

తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేనుతెలుగుతల్లి
తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ
ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Subscribe to RSS - బాషాదినోత్సవం