మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౧౮

20 చుక్కలు, 2 వరుసలు 2 వచ్చే వరకు
 

ముగ్గులు :: ౧౭

16 చుక్కలు, 2 వరుసలు 2  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౧౬

22 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 2  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౧౫

21 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 1  వచ్చే వరకు

Pages