మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౨౨

21 చుక్కలు, 5 వరుసలు 5  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౨౧

21 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 11  వరకు

ముగ్గులు :: ౨౦

13 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 7  వరకు

ముగ్గులు :: ౧౯

21 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 11  వరకు

Pages