మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౧౪

21 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 1  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౧౩

16 చుక్కలు, 5 వరుసలు 5  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౧౨

15 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 1  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౧౧

19 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 1  వచ్చే వరకు

Pages