మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౫౦

13 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 7  వరకు

ముగ్గులు :: ౪౯

12 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 8  వరకు

ముగ్గులు :: ౪౮

19 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 1  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౪౭

7 చుక్కలు, 1 వరకు

Pages