మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౪౬

15 చుక్కలు, 5 వరుసలు, 5 వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౪౫

7 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 4  వరకు

ముగ్గులు :: ౪౪

15 చుక్కలు, చుక్క విడిచి చుక్క 1  వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౪౩

9 చుక్కలు, 1 వరకు

Pages