మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౪౨

18 చుక్కలు, 2 వరుసలు, 2 వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౪౧

20 చుక్కలు, 6 వరుసలు, 6 వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౪౦

17 చుక్కలు 3 వరుసలు, 1౩ చుక్కలు 3 వరుసలు, 9చుక్కలు 2 వరుసలు,3 చుక్కలు 2

వరుసలు

ముగ్గులు :: ౩౯

26 చుక్కలు, 10 వరుసలు

Pages