మన జానపద కళలు :: ముగ్గులు

ముగ్గులు :: ౫౪

13 చుక్కలు, 3 వరుసలు, 3 వచ్చే వరకు

ముగ్గులు :: ౫౩

15 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 8 వరకు

ముగ్గులు :: ౫౨

13 చుక్కలు, మధ్యచుక్క 7 వరకు

ముగ్గులు :: ౫౧

16 చుక్కలు, 2 వరుసలు, 2 వచ్చే వరకు

Pages