వేమన శతకము

లోభమోహములను ప్రాభవములు తప్పు 
తలచిన పనులెల్ల తప్పి చనును 
తానొకటి దలచిన దైవమొండగుచుండు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ 

వినియు వినకయుండు కనియు గనక యుండు 
తలచి తలపకుండు తాను యోగి 
మనుజవరులచేత మణిపూజ గొనుచుండు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

వెన్న చేతబట్టి వివరంబు తెలియక 
ఘృతము కోరునట్టి యతని భండి 
తాను దైవమయ్యు దైవంబు దలచును 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

వేషధారినెపుడు విశ్వసింపగరాదు 
వేషదోషములొక విధయె యగును 
రట్టుకాదె మునుపు రావణు వేషంబు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

వ్రాతకంటె హెచ్చు పరమీదు దైవంబు 
చేతకంటె హెచ్చు వ్రాత లేదు 
వ్రాత కజుడు కర్త చేతకు దాకర్త 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

శాంతమే జనులను జయమునొందించును 
శాంతముననె గురువు జాడ తెలియు 
శాంత భావ మహిమ జర్చింపలేమయా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ! 

హాని కలుగబోదు హరిమది నెంచెడు 
వాని కబ్దు పరము వసుధయందు 
పూని నిష్ఠమీరి పొదలక యుండుము 
విశ్వరాభిరామ వినురవేమ!

Pages