వేమన శతకము

జనన మరణములన స్వప్న సుషుప్తులు 
జగములందు నెండ జగములుండు 
నరుడు జగమునంట నడుబాటు కాదొకో 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

జన్నములను మరియు జన్నియల ననేక 
ముల నొనర్చియున్న ఫలముకాన 
రాక యుండు నీతి లేకున్న మాత్రాన 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

జాణలమని యంద్రు చపలాత్ములగువారు 
తెలివిలేక తమ్ముతెలియలేరు 
కష్టమైన యడవి గాసీలుచున్నారు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

జాతి, మతము విడిచి చని యోగికామేలు
జాతితో నెయున్న నీతివలదె
మతముబట్టి జాతి మానకుంట కొఱంత
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా

జాలినొందరాదు జవదాటి కనరాదు 
అది మూలమైన ఆత్మమఱుగు 
పోరిచేరి పొంది పూర్ణము నందురా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా

జ్ఞానమెన్న గురువు జ్ఞానహైన్యము బుద్ధి 
రెంటినందు రిమ్మరేచునపుడు 
రిమ్మ తెలిపెనేని రెండొక రూపురా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

జ్ఞానియైనవాని మానక పూజించు 
మనుజుడెప్పుడు పరమునను ముదంబు 
సుఖమునందుచుండుసూరులు మెచ్చగ 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

ఝుషము నీరు వెడల జచ్చుటే సిద్ధము 
నీటనుండనేని నిక్కిపడును 
అండతొలుగు నెడల నందర పని అట్లే 
విశ్వదాభి రామ వినురవేమ 

తన విరక్తి యనెడి దాసి చేతను జిక్కి 
మిగిలి వెడలవేక మిణుకుచున్న 
నరుడి కేడముక్తి వరలెడి చెప్పడీ 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా! 

తనగుణము తనకు నుండగ 
నెనయంగా నోరుని గుణము నెంచును మదిలో 
దన గుణము తెలియ కన్యుని 
బనిగొని దూషించువాడు వ్యర్థుడు వేమా! 

Pages