వేమన శతకము

నరుడెయైన లేక నారాయణుండైన 
తత్త్వబద్ధుడైన దరణి నరయ 
మరణమున్నదనుచు మదిని నమ్మగవలె 
విశ్వదాభిరామా వినురవేమ

నలుగురు కల చోటను దా 
దల చూపుచు మెలగుచుండి ధన్యాత గనగా 
దలచెడి యాతడు నిచ్చలు 
గల మాటలే పలుకుచుండగా దగు వేమా!

నిక్కమైన మంచి నీలమొక్కటి చాలు 
తళుకు బెళుకు రాలు తట్టెడేల 
చదువ పద్యమరయ జాలదా యొక్కటి 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

నిజమాకల్ల రెండు నీలకంఠుడెఱుంగు 
నిజములాడకున్న నీతిదప్పు 
నిజములాడునపుడు నీ రూపమనవచ్చు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

నిజము తెలిసియున్న సుజినుడానిజమునె 
పలుకవలయుగాని పరులకొరకు 
చావకూడ దింక నోపదవ్యం పల్క 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

నిజములాడు వాని నిందించు జగమెల్ల 
నిజము బల్కరాదు నీచులకడ 
నిజ మహాత్ముగూడ నిజమాడవలయురా 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

నిమిషమైనను మది నిల్చి నిర్మలముగ 
లింగ జీవావేశులను గాంచి భంగపడక 
పూజ మదియందు జేరుట పూర్ణపదవి 
పరము గోరిన నిదిచేయ బాగువేమా

నీతి జ్యోతిలేక నిర్మలంబగు నేది 
ఎట్లు కలగుబర మదెంతయైన 
ధనము గలిగియున్న దైవంబు గలుగదు 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

నీళ్ల మునుగునేల? నిధుల మెట్టగనేల 
మొనసి వేల్పులకును మ్రొక్కనేల 
కపట కల్మషములు కడుపులో నుండగా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా

నీవనినను నేననినను 
భావమ్మున నెఱుకయొక్క పద్ధతియగునా 
భావంబు దెలిసి మదిని 
ర్భావముగా నిన్ను గనుట పరమగు వేమా

Pages