వేమన శతకము

తనదు మనసుచేత దర్కించి జ్యోతిష 
మెంత చేసే ననుచు నెంచి చూచు 
తన యదృష్టమంత దైవ మెఱుంగడా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా! 

తపమువేల? యరయ ధాత్రిజనులకెల్ల 
నొనర శివుని జూడ నుపమ గలదు 
మనసు చదరనీక మహిలోన జూడరా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

తలపులోన గలుగు దా దైవమే ప్రొద్దు 
తలచి చూడనతకు తత్వమగును 
వూఱకుండ నేర్వునుత్తమ యోగిరా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా! 

దశగలారినెల్ల దమ బంధువు లటండ్రు 
దశయలేమి నెంత్రు తక్కువగను 
దశయన గమ ధన దశమొక్కటే దశ 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

దేవుడనగ వేరే దేశముందున్నాడె 
దేహితోడ నెపుడు దేహమందె 
వాహనములనెక్కి పడిదోలుచున్నాడు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ 

దొంగమాటలాడ దొరుకునె మోక్షము 
చేతగాని పలుకు చేటుదెచ్చు 
గురువుపద్దు కాదు గునహైన్య మదియగు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా! 

ద్వారంబంధమునకు దలుపులు గడియలు 
వలెనె నోటికొప్పుగల నియతులు 
ధర్మమెరిగి పలుక ధన్యుండౌ భువిలోన 
విశ్వదాభిరామా వినురవేమ 

ధూమాదుల నావృతమై 
వ్యోమంబునకెగని కలియు నుపములు తనలో 
శ్రీమించు శివుని జేరును 
గామాదుల గలియడతడు ఘనముగ వేమా 

నడుచునిచ్చు నతని బత్తెమిచ్చిన వాని 
కడుపు చల్లజేసి ఘనత విడుచు 
నడుప నేర నేర నతడు నాలి ముచ్చేగదా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

నరపతుల మేరదప్పిన
దిర మొప్పగ విధవ ఇంట దీర్పరియైనన్
గరణము వైదికుఁడయినను
మరణాంతకమౌనుగాని మానదు సుమతీ!

Pages