వేమన శతకము

కపటి వేషమూని కడగండ్లు పడనేల 
విపిన భూమి తిరిగి విసుగనేల 
యుపముతోనే ముక్తి ఉన్నది చూడరా 
విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ

కలిమిగల్గనేమి కరుణ లేకుండిన 
కలిమి తగునె దుష్టకర్ములకును 
తేనెగూర్పనీగ తెరువున బోవదా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

కొండముచ్చు పెండ్లికి కోతి పేరంటాలు 
మొండి వాని హితుడు బండవాడు 
దుండగీడునకును కొండెడు దళవాయి 
విశ్వదాభిరామా వినురవేమ

కోపమున ఘనత కొంచెమైపోవును 
కోపమునను గుణము కొరతపడును 
కోపమణచనేని కోరికలీడేరు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

గంగి గోవుపాలు గరిటడైనను చాలు 
కడవెడైనను నేమి ఖరముపాలు 
భక్తికల్గుకూడు పట్టెడైనను చాలు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

గుణములోగలవాని కులమెంచగానేల 
గుణము కలిగెనేని కోటిసేయు 
గణములేక యున్న గుడ్డిగవ్వయులేదు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

చనువారెల్లను జనులం 
జనిపోయిన వారి పుణ్య సత్కథలెల్లన్‌ 
వినవలె గనవలె మనవలె 
నని మషులకు దెలుసగూడ దంత్యము వేమా

చిక్కియున్నవేళ సింహంబునైనను 
బక్క కుక్కయైనా బాధసేయు 
బలిమిలేని వేళ పంతములు చెల్లవు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

చిత్తమనేడి వేరే శిథిలమైనప్పుడే 
ప్రకృతి యనెడి చెట్టు పడును పిదప 
గోర్కులనెడి పెద్దకొమ్మలెండును గదా 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమా!

చిత్తశుద్ధి కలిగిచేసిన పుణ్యంబు
కొంచెమైన నదియు కొదవగాదు
విత్తనంబు మర్రి వృక్షంబునకు నెంతో
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

Pages